Accessibility Links

Prisiminimai iš kelionės į Lietuvą | Reminiscences of a Journey to Lithuania

Documentary 1h 28m 1972

Kaip teigia J. Mekas, „filmą sudaro trys dalys. Pirmoji dalis susideda iš medžiagos, nufilmuotos mano pirmąja „Bolex“ kamera pirmaisiais metais Amerikoje, daugiausiai 1950–1953 metais. Joje galima pamatyti mane ir mano brolį Adolfą, kaip mes atrodėme tomis dienomis; įvairi medžiaga apie imigrantų gyvenimą Brukline, piknikai, šokiai, dainos; Viljamsburgo gatvės. „Antroji dalis buvo nufilmuota Lietuvoje 1971 metais. Beveik visa medžiaga nufilmuota Semeniškiuose – kaime, kuriame gimiau. Galite pamatyti seną namą, mano mamą (gimusią 1887 metais), visus brolius kvailiojančius ir švenčiančius mūsų sugrįžimą. Realiai nepamatai, kokia Lietuva yra šiandien: matai ją tik per perkelto žmogaus, grįžusio namo pirmą kartą per dvidešimt penkerius metus, prisiminimų prizmę. „Trečioji dalis prasideda nuo epizodo Elmshorne – Hamburgo priemiestyje, kur praleidome metus priverstinio darbo stovykloje karo metu. Po šio epizodo, atsiduriame Vienoje, kur matome kelis geriausius mano draugus – Peter Kubelka, Hermann Nitsch, Annette Michelson, Ken Jacobs. Filmas baigiasi gaisru Vienos vaisių turguje 1971 metų rugpjūčio mėn.“

As Mekas describes it, “The film consists of three parts. The first part is made up of footage I shot with my first Bolex, during my first years in America, mostly from 1950–1953. It shows me and my brother Adolfas, how we looked in those days; miscellaneous footage of immigrants in Brooklyn, picnicking, dancing, singing; the streets of Williamsburg. “The second part was shot in August 1971, in Lithuania. Almost all of the footage comes from Semeniškiai, the village I was born in. You see the old house, my mother (born 1887), all the brothers, goofing, celebrating our homecoming. You don’t really see how Lithuania is today: you see it only through the memories of a Displaced Person back home for the first time in twenty-five years. “The third part begins with a parenthesis in Elmshorn, a suburb of Hamburg, where we spent a year in a forced labour camp during the war. After the parenthesis closes, we are in Vienna where we see some of my best friends – Peter Kubelka, Hermann Nitsch, Annette Michelson, Ken Jacobs. The film ends with the burning of the Vienna fruit market, August, 1971.”

Director

Jonas Mekas

Language

English

Subtitles

Lithuanian

Countries

United States, Germany, Lithuania